Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ , του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του νόμου 4692/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 111/τ.Α’/ 2-Ιουνίου-2020

Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  2. τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
  3. τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του και
  4. δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ του Συμβουλίου

  • Μιχαήλ Μπακογιάννης - Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
  • Νικόλαος Σταμπολίδης - Σύμβουλος εκπαίδευσης (Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου)
  • Ευτύχιος Δ. Γλαμπεδάκης - Διευθυντής του σχολείου (Γραμματέας)
  • Μαυρογεωργιάδης Ευθύμιος - Εκπαιδευτικός (Μέλος)
  • Θεοδωρίδου Ελπίδα - Εκπαιδευτικός (Μέλος)